W dniu 3.07 br. została podpisana umowa z Gminą Istebna na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów oczyszczalni ścieków. Zakres robót będzie obejmował także budowę nowych obiektów i instalacji technologicznych w tym budowę żelbetowego reaktora biologicznego, wiaty dla kontenera skratek,  placów manewrowych, chodnika i niezbędnych instalacji, sieci i przyłączy sanitarnych oraz elektrycznych.