Umowa z Gminą Jeleśnia

Aktualności
W dniu 12.06.2023 r. została podpisana umowa na Budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej. Roboty budowlane polegać będą na rozbudowie istniejącej sali GOK wraz z przebudową holu i sanitariatów. Projekt przewiduje również budowę zewnętrznej sceny z zapleczem technicznym, garderobami i sanitariatami, utwardzenie terenu oraz budowę drogi pożarowej. Całość zadania realizowana będzie przez okres 13 miesięcy.
Read More

Kolejna umowa z Gminą Istebna

Aktualności
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 polegająca na przebudowie konstrukcji dachu, wymianie poszycia dachowego, dostosowaniu budynków do wymogów ppoż. wraz z kompleksowym remontem pomieszczeń, wymianą instalacji elektrycznych i sanitarnych.
Read More

Przebudowa budynku dydaktycznego Politechniki Krakowskiej

Aktualności
Zadanie obejmuje przebudowę budynku dydaktycznego CZ-D w zakresie dostosowania do wymagań ppoż. oraz adaptacją pomieszczeń dla potrzeb WIMiF. W ramach zadania przewidziano kompleksowy remont budynku wraz z wymianą instalacji wod-kan., elektrycznych i LAN wraz z  dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń aktywnych. Ponadto  w zakres zamówienia wchodzi wykonanie nowej instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz oddymiania klatek schodowych.
Read More

Rozbudowa i przebudowa stacji trakcyjnej

Aktualności
W dniu 27.01.2023 r. nasza spółka podpisała umowę  dotyczącą przebudowy budynku podstacji trakcyjnej. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wykonanie nowych stanowisk dławików kompensacyjnych wraz ze ścianami ppoż., wykonanie stanowisk transformatorów, dostawę i montaż konstrukcji stalowych, wykonanie zbiornika odparowującego, budowę nowego układu dróg wewnętrznych i chodników, utwardzenie terenu, wykonanie zagospodarowania terenu wraz z niwelacją oraz zazielenieniem oraz wykonaniem nowego ogrodzenia.
Read More

Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej

Aktualności
W dniu 28.10.2022 r. została podpisana umowa z Gminą Istebna na roboty budowlane związane z kompleksową przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury. W zakres prac wchodzą roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym oraz kanalizacją deszczową, roboty branży elektrycznej, elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz z przyłączami oraz roboty branży sanitarnej, w tym kanalizacji ściekowej, instalacji wodociągowej (ciepła i zimna woda), wentylacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z przyłączami.
Read More

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – OPACTWO ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH

Aktualności
W dniu 26.09.2022 r. została podpisana umowa z Opactwem Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie robót wykończeniowych, instalacyjnych oraz zagospodarowania terenu. Budynek po wykończeniu będzie pełnił funkcję muzealną, a ponadto będzie w nim znajdowała się biblioteka, archiwum, czytelnia oraz sale edukacyjno-kulturalne. Na uwagę zasługuje fakt, że inwestycja prowadzona jest przy najstarszym klasztorze benedyktynek w Polsce, a sam  zespół kościoła i klasztoru wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A-8, nowy nr A-251/M, decyzja z dnia 04.04.1968.
Read More

Roboty termomodernizacyjne dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznegi im. Św. Jadwigi w Opolu

Aktualności
1 września 2022 została podpisana umowa z Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Jadwigi w Opolu na termomodernizację budynku głównego. Projekt przewiduje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymianę stolarki zewnętrznej, montaż rolet zewnętrznych, zabezpieczenie IV i V kondygnacji poprzez montaż blachy perforowanej oraz szereg prac wykończeniowych. Roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie przez co Wykonawca musi zapewnić ciągłość funkcjonowania szpitala przez cały okres realizacji.
Read More

BUDOWA HALI

Aktualności
Od kwietnia 2022 realizujemy roboty budowlane związane z budową nowej hali przyjęć i czasowego magazynowania odpadów, przebudowa i modernizacja istniejącej hali przyjęcia odpadów oraz hali instalacji sortowania odpadów dla spółki BESKID ŻYWIEC. Zakres prac obejmuje między innymi wykonanie robót budowlanych w branży konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i sanitarnej, roboty wykończeniowe, instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, alarmowych i systemu sygnalizacji pożaru, zewnętrzne sieci sanitarne. Ponadto obiekt wyposażony będzie w nowoczesną instalację samoczynnego oddymiania, systemu sygnalizacji pożaru oraz instalację dezodoryzacji, która ma spełniać normy BAT.  Inwestycja jest realizowana z zapewnieniem najwyższych standardów środowiskowych.
Read More

ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE – POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Aktualności
Od lipca 2021 r. spółka prowadzi prace remontowo - budowlane na obiektach Politechniki Krakowskiej związane z przebudową budynków dydaktycznych oraz dostosowaniem do wymagań p.poż. wraz z  modernizacją sygnalizacji pożaru budynków CZ-B (17-11), CZ-C (17-16), CZ-D (17-13), CZ-E (17-10) Wydziału Mechanicznego przy Al. Jana Pawła II. Jednocześnie w ramach odrębnego kontraktu prowadzone są prace polegające na remoncie pomieszczeń Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej w ramach projektu NSMET Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej. W marcu 2022 r. została również podpisana umowa na wykonanie robót związanych z wykonaniem wydzielenia pożarowego i oddymiania głównej klatki schodowej w budynku W-3 (10-21) oraz przebudowa Sali audytoryjnej nr 3 z uwzględnieniem wymogów p.poż i potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Warszawskiej 24.
Read More